GRENSEVERDIER FOR ANBEFALT VANNBEHANDLING 

NavnForklaringMin.Maks.EnhetTiltak
E.coliE.coli er indikator på fersk avføring i drikkevannet, fra mennesker eller pattedyr (varmblodige dyr) som kilde. Alle bakteriesmittestoffer kan være tilstede og vannet bør ikke brukes som drikkevann.00ant/100mlA
FargeMye farge (høyt fargetall) i vannet skyldes vanligvis enten organisk materiale ("myrvann") eller jern. Er først og fremst et bruksmessig/estetisk problem.020mg/l ptB
FluoridFluor i små mengder er sunt for tennene, men for mye av det kan gi flekker og skader på tennene. Høyt fluorinnhold forekommer kun i borebrønner.01,5mg/l FB
JernHøyt innhold av jern i vannet kan gi rustslam i ledninger og varmtvannsbereder, dårlig smak, gul farge på vannet, gule/bruner flekker på klesvask, brunt belegg i vask, dusj og toalett.00,2mg/l FeC
KalsiumKalsium er hovedbestanddelen i kalk. Litt kalsium i vannet er bra, men for mye gir "hardt vann". Det er ikke helsefarlig, men kan gi forskjellige praktiske problem. 
*Krever ingen tiltak av helsemessige årsaker, men man bør være under grenseverdi for å beskytte teknisk utstyr. Varmeelementer kan miste sin effekt pga. utfelling. 
-25mg/l Ca*
Kimtall (22°C)Kimtall viser antall bakterier som påvises i drikkevannet. Dette er stort sett bakterier som er uskadelige for mennesker. Høyere verdier enn grenseverdi er akseptabelt hvis det ikke samtidig er koliforme bakterier i vannet. Høyt kimtall kan ofte indikere behov for rengjøring av ledningsnettet. 0100ant/mlC
KloridKlorid tærer på vannrør av metall og kan gi dårlig smak. Høyt kloridinnhold kan være et tegn på påvirkning av sjøvann.0200mg/l ClC
Koliforme bakterierKoliforme bakterier i drikkevannet er en indikator på tilsig fra avføring (tarmbakterier) fra mennesker eller pattedyr (varmblodige dyr). Hvis målingene ikke  viser E.coli kan dette indikere at de fleste bakteriesmittestoffene er utdødd.00ant/100mlB
Konduktivitet (25°C)Konduktivitet (elektrisk ledningsevne) er et mål på vannets innhold av mineraler (oppløste ioner inkl. salt).0250mS/mC
KopperKobber i drikkevann skyldes utløsning fra vannrør i huset, og kan gi blå/grønt belegg i vask, dusj og toalett. Dette er kun helseskadelig i store mengder.01mg/l CuB
ManganHøyt innhold av mangan kan gi noe tilsvarende problem som jern, men gir sort belegg.00,05mg/l MnC
Nitrat (NO3-N)Nitrat vil stort sett komme fra gjødsel på dyrket mark. Høye verdier kan være helseskadelig.010mg/l NB
pHpH-verdien angir vannets surhetsgrad. Lav verdi (0-7) betyr surt vann som bla kan tære på ledningsnett og armatur. Høy (7-14) betyr basisk vask. Når vannet er nær det nøytrale området (7), reduseres bruksmessige problem.6,59,5 C
Turbiditet (rent vann)Turbiditet er mål på hvor mye "grums"/"uklarhet" (små partikler) der er i vannet.-1FNUB

 

Se hvilke tiltak som kan iverksettes ved overskridelse av grenseverdier under. Generelt skal det umiddelbart iverksettes tiltak for å avdekke årsak til overskridelse. Tiltaksmydigheten skal varsler i hht. de enkelte tiltakstyper. 

TILTAKSTYPE AUmiddelbart iverksettes tiltak for å få parameterverdien under grenseverdi. Det kan ikke gis dispensasjon fra grenseverdier. Tilsynsmyndighetene skal umiddelbart varsles. For flaskevann skal overskridelsen medføre omsetningsforbud. 
TILTAKSTYPE BNødvendige tiltal skal gjennomføres så snart som mulig for å få ned parameterverdien under grenseverdi, og tilsynsmyndighetene skal varsles. Godkjenningsmyndigheten kan gi dispensasjon fra grenseverdien for gitt parameter forutsatt at slik dispensasjon ikke representerer helserisiko og forutsatt at tilfredsstillende vannforsyning fra alternative kilder ikke er mulig. Dispensasjon skal gis for kortest mulig periode, og skal ikke overskride 3 år. Melding om slik dispensasjon utover 3 år kan bare gis av det sentrale Mattilsynet.
TILTAKSTYPE CNødvendige tiltak skal gjennomføres så snart som mulig for å bringe parameterverdien under grenseverdien. Tilsynsmyndighetene skal varsles, og kan gi dispensasjon fra grenseverdien for en periode slik at nødvendige tiltak skal gjennomføres forutsatt at overskridelser av grenseverdien ikke representerer noen helserisiko. For ikke godkjenningspliktige vannforsyningssystem vil slik dispensasjon i det enkelte tilfelle kunne gjøres varig.

 

Filtra as setter sammen de nødvendige løsningene for å kunne løse de oppgavene som tiltakene over beskriver.