Tlf:     +47 70 27 36 80

Fax:   +47 70 27 36 81

  • facebook
  • twister

  

Produkter

Produkter > UV DESINFISERING

 

Filtra AS leverer SITA UV desinfiseringsanlegg i Norge, direkte fra fabrikken i Italia, med bakgrunn i mange års erfaring med SITA UV filter. Vi kan tilby kompetanse og teknisk "know how" som våre kunder vet å sette stor pris på.

Filtra AS lagerfører reservedelslager, UV lamper og UV kvartsrør til de SITA-anleggene som er solgt i Norge. SITA sine UV filter/UV desinfiseringsanlegg for UV behandling av vann, kjennetegnes ved funksjonell design og høy kvalitet.

Vi har godkjenninger fra Norsk Folkehelseinstitutt og Veterinærinstituttet og godkjenner fortløpende anlegg ut fra behov.

Sikker vannkvalitet er et næringsmiddelkrav. UV sterilisering av vann er en av de enkleste og sikreste metodene for å unngå oppblomstring av bakterier og parasitter i vannet.

Filtra AS leverer flere ulike UV anlegg, tilpasset behovet til brukeren. Dette betyr at design (størrelse), lampestyrke og flow blir sett i sammenheng og tilpasset til deg som bruker. Det finnes ingen begrensing i størrelse annet enn det praktiske. Fra 5 liter i minuttet til 5000 m3/time er det vi så langt har kunnet levert.

Det er svært viktig at prøver med hensyn på UV transmisjon blir tatt over tid. UV transmisjonen sier noe om vannet sin evne til å bli gjennomstrålt av av strålene. UV transmisjon blir oppgitt i prosent, enten ved 1 cm eller 5 cm. Disse prøvene blir brukt ved kapasitetsberegning av UV filtere.

Om vanntransmisjonen ikke er kjent, har Filtra AS laboratorieutstyr som måler dette. For kunder som kjøper UV anlegg er dette er tjeneste vi gjør gratis.

Bestråling og kapasitet oppgitt er beregnet med bakgrunn i en ideell UV transmisjon i vannet. Normalt har vannet en lavere UV transmisjon, noe som gjør at kapasiteten på de enkelte anlegg går ned.

Vi spesialtilpasser/designer UV anleggene ved behov.
En rekke tilleggsfunksjoner kan bygges inn.
Eksempel: Effektregulering ut fra flow og vanntranmisjon, logging, mobilvarsling, automatisk rengjøring av kvartsglass, diverse styringer etc.

SERVICE
Filtra AS utøver service/ettersyn på egne anlegg (SITA) og anlegg levert fra andre produsenter. Vår målsetting er kun å levere originale deler til disse anleggene der det er mulig. Dermed vil også leverandørgarantier bli opprettholdt.

UV INTENSITET OG UV DOSE
UV dose blir målt I millijoules pr. cm2 (mJ/cm2) og er kalkulert ut fra følgende parameter:
  1. >UV Transmisjon (UVT) (%) – ved 1 cm eller 5 cm
  2. >UV Intensitet (I), målt i milliwatt pr cm2 (mW/cm2)
  3. >Eksponeringstid (t) (seconds) – tiden vannet blir bestrålt

3 faktorer påvirker med andre ord dosen og alle er like viktige.

Sammenhengen mellom disse parameterne kan enkelt bli uttrykt gjennom følgende ligning:

UV dose = (I/UVT) x t

 

UV intensitet måler strålingen/ mengden av UV energi som blir lyst gjennom vannet som skal behandles, multiplisert med tiden vannet blir eksponert av denne UV strålingen/ energien. som gjennomstråler vannet. Dette gir UV dosen som bestemmer log reduksjonen av et patogen.

 

UV-dose er vanligvis gitt som enten "gjennomsnittlig" dose eller Reduksjon Equivalent Dose (RED). Den gjennomsnittlige dosen innebærer at noe av det vannet som blir behandlet vil få den en foreskreven dose, noe vil motta høyere enn den foreskrevne dosen og noe av vannet vil få mindre enn den foreskrevne dosen. Hvis noe av vannet mottar mindre enn den foreskrevne dosen, vil det ikke oppnås en foreskrevet loggreduksjon.

 

I praksis betyr det at for eksempel et krav mot 25 mJ/cm2 har en mye høyere gjennomsnittlig dose. Et anlegg som er godkjent i henhold til NVI og RED ivaretar en gjennomsnittlig dose som minimum gir foreskrevne dose i alle deler av et UV kammer. En kan ikke bruke RED uten at dette er biodosimetrisk testet hos 3. part. Egen biodosimetrisk testing i eget laboratorium er ikke godkjent som RED og er ikke tillatt å bruke i egen markedsføring uten denne 3. parts godkjenningen.

 

ET NVI GODKJENT ANLEGG ER GODKJENT INNENFOR DE OPPGITTE VERDIER SOM ER GITT I GODKJENNINGEN OG DERFOR OGSÅ I HENHOLD TIL DET SOM RED GIR UTTRYKK FOR

 

Vi mener at det er en trygghet for våre kunder at vi kan gi en bakgrunn i en praktisk langtidstesting i norske forhold gjennom 3. part (NIVA), hvor vi kan ha forhold i vannet der UVT i en kort periode over mange måneder kan ha noen sekunder med verdier ned mot 25 mJ/cm2, i deler av UV kammeret som har «dårligst» belysning. (pathline) Beregninger med bakgrunn i RED er en teoretisk modell gitt i laboratorier og gir ikke denne sikkerheten.

For å gi en ytterligere trygghet for at alle deler i UV kammeret blir UV strålt med oppgitt doseverdi er det også svært viktig at kvartglasset som ligger mellom UV lampen og vannet hele tiden er maksimum ren. Dette får vi ved bruk av jevnlig rengjøring av kvartsglassene. Gjennom langtidstesting i norske forhold har SITA kommet frem til en spesiell Wiper Ring som gjør kvartsglassene 100% rene. Landbaserte anlegg har enkelte ganger store utfordringer med nettopp glass som tildekkes av for eksempel Humus. SITA UV anlegg kan leveres med automatisk rengjøring av kvartsglass som standard.

Ved beregning av dose er det noen produsenter av UV anlegg som må ta i bruk en speileffekt i UV kamrene for å oppnå riktig dose. SITA benytter ikke denne effekten i sine dose beregninger, da vi erfaringsmessig vet at denne speileffekten over tid blir redusert. Dette sikrer også at UV dosen over tid er stabil.

Side 1 av 3 sider (13 produkter) 1 2 3 
UV Sterile Pure Plus
UV Sterile Pure Plus

Monteres i kjøkkenbenk eller egnet plass.

Beregnet brukt hvor drikkevann ønskes behandlet.

>>Les mer
UV Serie DOMESTIC
UV Serie DOMESTIC

Denne serien er den minste som blir produsert hos SITA. Den kjennetegnes med kompakt design, enkel installasjon og et enkelt service/vedlikehold.

>>Les mer
Rack LCD Series
Rack LCD Series

Kompakt design med ett UV-kammer bestående av flere lamper som gir garanti for et høyt desinfiseringsnivå. Disse UV anleggene tilfredsstiller de aller fleste krav brukeren måtte ha. Rack LCD serien er egnet for små / mellomstore brukere som ønsker en enkel og rask installasjon hvor også service kan utføres på en enkel måte uten bruk av spesial verktøy.

>>Les mer
UV Combi Serie
UV Combi Serie

UV anleggene kan bestilles med stålfilter i forkant som er fastmontert til UV anlegget.

>>Les mer
IT SERIEN - NFHI Godkjente anlegg
IT SERIEN - NFHI Godkjente anlegg

SITA UV IT serien er NFHI godkjent og biodosimetrisk testet i henhold til Østerriksk norm: O-Norm 5873-1. Denne serien passer fullt ut i EPA-kravet i Ultra Violet Guidance Manual. Spesiell innvendig konstruksjon i UV-reaktoren garanterer en korrekt distribusjon av vannet som vist i SITA CFD-programvare. Dette gir en sikker desinfisering med en lav vedlikeholdskostnad. Touch Screen kontrollpanel med «alle» muligheter for styring er bare noen av fordelene med SITA UV IT-serien.

Anleggene er godkjent Norsk Folkehelseinstitutt for installasjon i offentlige vannverk.

>>Les mer