Tlf:     +47 70 27 36 80

Fax:   +47 70 27 36 81

  • facebook
  • twister

  

Produkter

Produkter > UV DESINFISERING

 

Filtra AS leverer SITA UV desinfiseringsanlegg i Norge, direkte fra fabrikken i Italia, med bakgrunn i mange års erfaring med SITA UV filter. Vi kan tilby kompetanse og teknisk "know how" som våre kunder vet å sette stor pris på.

Filtra AS lagerfører reservedelslager, UV lamper og UV kvartsrør til de SITA-anleggene som er solgt i Norge. SITA sine UV filter/UV desinfiseringsanlegg for UV behandling av vann, kjennetegnes ved funksjonell design og høy kvalitet.

Vi har godkjenninger fra Norsk Folkehelseinstitutt og Veterinærinstituttet og godkjenner fortløpende anlegg ut fra behov.

Sikker vannkvalitet er et næringsmiddelkrav. UV sterilisering av vann er en av de enkleste og sikreste metodene for å unngå oppblomstring av bakterier og parasitter i vannet.

Filtra AS leverer flere ulike UV anlegg, tilpasset behovet til brukeren. Dette betyr at design (størrelse), lampestyrke og flow blir sett i sammenheng og tilpasset til deg som bruker. Det finnes ingen begrensing i størrelse annet enn det praktiske. Fra 5 liter i minuttet til 5000 m3/time er det vi så langt har kunnet levert.

Det er svært viktig at prøver med hensyn på UV transmisjon blir tatt over tid. UV transmisjonen sier noe om vannet sin evne til å bli gjennomstrålt av av strålene. UV transmisjon blir oppgitt i prosent, enten ved 1 cm eller 5 cm. Disse prøvene blir brukt ved kapasitetsberegning av UV filtere.

Om vanntransmisjonen ikke er kjent, har Filtra AS laboratorieutstyr som måler dette. For kunder som kjøper UV anlegg er dette er tjeneste vi gjør gratis.

Bestråling og kapasitet oppgitt er beregnet med bakgrunn i en ideell UV transmisjon i vannet. Normalt har vannet en lavere UV transmisjon, noe som gjør at kapasiteten på de enkelte anlegg går ned.

Vi spesialtilpasser/designer UV anleggene ved behov.
En rekke tilleggsfunksjoner kan bygges inn.
Eksempel: Effektregulering ut fra flow og vanntranmisjon, logging, mobilvarsling, automatisk rengjøring av kvartsglass, diverse styringer etc.

SERVICE
Filtra AS utøver service/ettersyn på egne anlegg (SITA) og anlegg levert fra andre produsenter. Vår målsetting er kun å levere originale deler til disse anleggene der det er mulig. Dermed vil også leverandørgarantier bli opprettholdt.

UV INTENSITET OG UV DOSE
UV dose blir målt I millijoules pr. cm2 (mJ/cm2) og er kalkulert ut fra følgende parameter:
  1. >UV Transmisjon (UVT) (%) – ved 1 cm eller 5 cm
  2. >UV Intensitet (I), målt i milliwatt pr cm2 (mW/cm2)
  3. >Eksponeringstid (t) (seconds) – tiden vannet blir bestrålt

3 faktorer påvirker med andre ord dosen og alle er like viktige.

Sammenhengen mellom disse parameterne kan enkelt bli uttrykt gjennom følgende ligning:

UV dose = (I/UVT) x t

 

UV intensitet måler strålingen/ mengden av UV energi som blir lyst gjennom vannet som skal behandles, multiplisert med tiden vannet blir eksponert av denne UV strålingen/ energien. som gjennomstråler vannet. Dette gir UV dosen som bestemmer log reduksjonen av et patogen.

 

UV-dose er vanligvis gitt som enten "gjennomsnittlig" dose eller Reduksjon Equivalent Dose (RED). Den gjennomsnittlige dosen innebærer at noe av det vannet som blir behandlet vil få den en foreskreven dose, noe vil motta høyere enn den foreskrevne dosen og noe av vannet vil få mindre enn den foreskrevne dosen. Hvis noe av vannet mottar mindre enn den foreskrevne dosen, vil det ikke oppnås en foreskrevet loggreduksjon.

 

I praksis betyr det at for eksempel et krav mot 25 mJ/cm2 har en mye høyere gjennomsnittlig dose. Et anlegg som er godkjent i henhold til NVI og RED ivaretar en gjennomsnittlig dose som minimum gir foreskrevne dose i alle deler av et UV kammer. En kan ikke bruke RED uten at dette er biodosimetrisk testet hos 3. part. Egen biodosimetrisk testing i eget laboratorium er ikke godkjent som RED og er ikke tillatt å bruke i egen markedsføring uten denne 3. parts godkjenningen.

 

ET NVI GODKJENT ANLEGG ER GODKJENT INNENFOR DE OPPGITTE VERDIER SOM ER GITT I GODKJENNINGEN OG DERFOR OGSÅ I HENHOLD TIL DET SOM RED GIR UTTRYKK FOR

 

Vi mener at det er en trygghet for våre kunder at vi kan gi en bakgrunn i en praktisk langtidstesting i norske forhold gjennom 3. part (NIVA), hvor vi kan ha forhold i vannet der UVT i en kort periode over mange måneder kan ha noen sekunder med verdier ned mot 25 mJ/cm2, i deler av UV kammeret som har «dårligst» belysning. (pathline) Beregninger med bakgrunn i RED er en teoretisk modell gitt i laboratorier og gir ikke denne sikkerheten.

For å gi en ytterligere trygghet for at alle deler i UV kammeret blir UV strålt med oppgitt doseverdi er det også svært viktig at kvartglasset som ligger mellom UV lampen og vannet hele tiden er maksimum ren. Dette får vi ved bruk av jevnlig rengjøring av kvartsglassene. Gjennom langtidstesting i norske forhold har SITA kommet frem til en spesiell Wiper Ring som gjør kvartsglassene 100% rene. Landbaserte anlegg har enkelte ganger store utfordringer med nettopp glass som tildekkes av for eksempel Humus. SITA UV anlegg kan leveres med automatisk rengjøring av kvartsglass som standard.

Ved beregning av dose er det noen produsenter av UV anlegg som må ta i bruk en speileffekt i UV kamrene for å oppnå riktig dose. SITA benytter ikke denne effekten i sine dose beregninger, da vi erfaringsmessig vet at denne speileffekten over tid blir redusert. Dette sikrer også at UV dosen over tid er stabil.

Side 3 av 3 sider (13 produkter) Forrige 1 2 3
UV Manuell og automatisk rengjøring av kvartsglass
UV Manuell og automatisk rengjøring av kvartsglass

RM = Manuell rengjøring

RA = Automatisk rengjøring

>>Les mer
UV Controlboxes
UV Controlboxes

SITA kontrollbokser er laget for enkel bruk og har gjennomgående samme funksjoner på programmering og bruk. Dette forenkler installasjon, bruk og service.

Konrollboksen sin funksjon er å overvåke UV anlegget. Den teller timer som anlegget har vært i drift.

Den gir alarm ved feil. De litt mer avanserte kontollboksene kan styre ventiler, måle bestrålingen i lampene, temperaturen i vannet, sende beskjed via GSM osv.

>>Les mer
UV Innvendig coating for aggressivt vann
UV Innvendig coating for aggressivt vann

Skal UV anlegget brukes med sjøvann eller mot annet agressivt media, anbefaler vi coating innvendig.

>>Les mer