Tlf:     +47 70 27 36 80

Fax:   +47 70 27 36 81

  • facebook
  • twister

  

Produkter

Produkter > VANNBEHANDLING > Generelt om vannbehandling

Når vi snakker om vann tenker vi gjerne på drikkevann og kravene som knyttes til dette. Drikkevann er stort sett alt som kan tappes i Norge selv om sjøvann og urenset vann i noen tilfeller kan benyttes til spylejobber og lignende.

Drikkevannet som kommer fra godkjente vannverk og kommersielle tilbydere er underlagt krav i henhold til drikkevannsforskriften om hygieniske barrierer men kan likevel ha egenskaper som gjør at vannet bør behandles ytterligere.

Norsk Folkehelseinstitutt har utarbeidet en Veiledning i drikkevannshygiene som du kan laste ned her.

Drikkevann fra private brønner eller reservoarer er ikke underlagt de samme krav som offentlige og kommersielle tilbydere og man bør derfor selv ta regelmessige prøver for å forsikre at kvaliteten på vannet er tilstrekkelig sikret. Dette gjelder bakteriologisk så vel som organisk eller mineralsk innhold som for eksempel kan gjøre skade på varmtvannstanker og varmeelement. Lav pH-verdi gjør at også rør og kuplinger tærer.

Det er mange i vårt land som plages med for dårlig kvalitet på drikkevannet fra f.eks. borebrønner. Kvaliteten av grunnvann fra borebrønner er avhengig av akviferen (grunnvannsgiveren) selv, brønnutformingen, kvaliteten av brønnarbeidene, drift og vedlikehold. Da det etter hvert er blitt boret over 100.000 dypbrønner i fjell her i landet, finnes det likevel et betydelig antall mennesker som har dårlig vannkvalitet. 

MINERALSK MATERIALE oppløst i vann i form av jern, mangan og kalk er typiske i forhøyede konsentrasjoner i vann fra borebrønner.

Grense for vannbehandling:  

  • Jern: 0,2 mg/liter
  • Mangan: 0,05 mg/liter
  • Kalk: 25 mg/liter

Det knyttes mange spørsmål til vannkvaliteten i Norge, en god del svar finnes på Norsk Vann (tidligere Norvar) sine sider.

PARTIKLER i vannet kan skade armaturer og magasinere seg i for eksempel varmtvannstanker. Ved høye innslag av partikler kan dette avhjelpes med et enkelt eller et mer avansert filterhus med egnede filter element. Et slikt filter vil også være en god måte å sikre bedre virkningsgrad på eventuelt andre vannbehandlingssystem som eventuelt måtte være nødvendig. 

HUMUS er naturlig organisk skapt fargestoff som oppstår når planter brytes ned. Humus finnes i større eller mindre grad i de fleste vannkilder, og vil gi vannet en fargetone, fra svakt gulaktig til helt brun. Humus i vannet vil lett kunne ses på en hvit bakgrunn, som i en plastbøtte eller i et badekar.  

JERN, MANGAN OG SVOVEL er den hyppigst rapporterte  kvalitetsulempen i grunnvann og forekommer både i fjell- og løsmassebrønner. Det er helt lokale geologiske forhold som avgjør om jern opptrer. Det er mye vi ikke vet om hvor og hvorfor jern og mangan vil kunne forekomme i brønner, og det er vanskelig å forutsi om en brønn vil få problemer med disse metallene, eller ikke. En grunnleggende årsak til jern og mangan er mangel på oksygen i vannet. Når dette inntreffer vil vannet løse ut metall(ene) fra mineraler i grunnen og holde det oppløst helt til oksygen igjen tilføres f.eks. når vann tappes. Da felles de ut igjen som brune/sorte «flekker» av hydroksid. Kvalitetsnormen er ikke satt av helsemessige grunner, men på grunn av de bruksmessige egenskapene som brun/sort-farging av hvitvask, utfelling i glass og igjengroing av rørledninger p.g.a. jern/mangan-utfellingene.

HARDT VANN skyldes hovedsakelig høyt innhold av kalsium og magnesium i vannet. Hardhet merkes under bruk ved at vanlige såper skummer dårlig og legger «ringer» av utfelt stoff i vasken, og at såpen vaskes lett av hendene. Utfelling av kalk på veggene i kokekar/ oppvaskmaskiner, vaskemaskiner er også et tydelig tegn på at vannet er hardt. Det største problemet med hardt vann er at varmelementer i varmtvannsbeholdere, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og kaffetraktere kan gro igjen av utfelt kalk. Noe som igjen forårsaker overopphetning av varmeelementet som dermed blir ødelagt. Avherding av vannet blir gjort ved hjelp av et avherdingsfilter der vannet går gjennom en filtreringsmasse som regenereres ved hjelp av salt gjennom en automatisk prosess.

GENERENDE SMAK OG LUKT av vannet kan skyldes forskjellige ting. Det som kanskje er den vanligste lukt/smaken som ønskes fjernet er klorforbindelser som benyttes for å desinfisere vannet.

Aktivt kull filter er ofte en veldig god hjelp mot uønskede lukter og smaker. Man skal imidlertid være oppmerksom på at uønsket lukt og smak også kan skyldes at vannet er forurenset av noe. Når slikt oppstår bør man uansett få undersøkt vannets kvalitet for å eventuelt sette i verk andre tiltak i tillegg. Behandling med aktivt kull filter bør gjøres i forbindelse med annen hygienisk barriere som UV (Ultraviolet bestråling) for desinfisering.

SURT VANN: Grunnvann fra løsmasser er oftest surt. Surt vann angriper bl.a. metall og vil forårsake korrosjon av bl.a. rør og rørdeler i drikkevannsanlegg.  De bruksmessige problemer omfatter først og fremst korrosjon, korrosivt vann er oftest surt og bløtt. Korrosjon henger sammen med surhet, kalsium, karbonat og alkalitet i vannet. Det anses ikke helseskadelig å drikke surt vann, men eventuelle oppløste stoffer fra rør-deler og armatur, vil kunne representere en helsebetenkelighet ved langvarig bruk. Surt vann nøytraliseres ved hjelp av et nøytraliseringsfilter.

BAKTERIER i vannet kan oppstå fra forurensing fra for eksempel fugler og dyr. Vannets bakteriologiske kvalitet kan sikres på flere måter. Klorinering, Ozon behandling og UV behandling benyttesofte på store anlegg som skal sikre store mengder vann (høy flow). UV behandling av vannet benyttes også til å sikre vannet på alt fra de helt små behovene (5l/min) til store anlegg som enkeltvis kan behandle store mengder vann. Det er viktig å merke seg at parasitter som Giardia lamblia og Cryptosporidium som man har sett tilfeller av har forurenset drikkevannskilder kan filtreres ut fra vannet ved hjelp av egnede filterpatroner. UV behandling kan benyttes men en normal vurdering av hvilket anlegg som skal benyttes i hvert enkelt tilfelle tar ikke høyde for de store dosene som kreves for å sikre vannet mot slike parasitter.

 

Dere vil finne en oversikt over grenseverdier for anbefalt vannbehandling Drikkevannsforskrift av 04.12.01 under. 
Vi takker for samarbeidet med Jan Arne Holm, Cand. Real Ernæringsbiolog, for bruk av denne oversikten.

Se hvilken tiltak som kan iverksettes:

Filtra setter sammen de nødvendige løsningene for å kunne løse de oppgavene som tiltakene over beskriver.

Her finner du veileder til drikkevannsforeskriften 

Vannbehandling Avherding/Kalkfjerning
Vannbehandling Avherding/Kalkfjerning

Benyttes for å fjerne kalk fra ”hardt” vann. Kalkholdig hardt vann skummer dårlig og kan ved å danne avleiringer, skade varmeelementer i husholdningsapparater og rørledninger. 

>>Les mer
Vannbehandling nøytralisering
Vannbehandling nøytralisering

Vannet kan i enkelte tilfeller innheholde for lite mineraler. I disse tilfeller tilsetter man dette for å bedre smaken. 

Etter RO anlegg er vannet uten mineraler. Da tilsetter man dette gjennom en "Nøytraliser".

>>Les mer
Vannbehandling Jern / Mangan / Svovel
Vannbehandling Jern / Mangan / Svovel

Vann må ofte behandles for at det skal bli godt og drikke. Det kan innheolde for mye jern, mangan, kalk eller humus. I disse tilfellene må man installere egnet vannbehandling slik at vannet igjen blir godt.

>>Les mer
Vannbehandling kull og sandfilter
Vannbehandling kull og sandfilter

Vannet har i enkelte tilfeller et innhold man ønsker å ta bort. Det kan være klor, dårlig smak, kjemikalier, tungmetaller eller ganske enkelt partikler.

>>Les mer