Tlf:     +47 70 27 36 80

Fax:   +47 70 27 36 81

 • facebook
 • twister

  

Nyheter

UV Intensitet og UV Dose
Vi har hatt noen spørsmål fra markedet senere tid med hensyn på NVI godkjente anlegg og Biodosimetriske godkjente anlegg (RED) og hva egentlig forskjellen er. Med bakgrunn i dette kan vi gi følgende forklaring:

UV dose blir målt I millijoules pr. cm2 (mJ/cm2) og er kalkulert ut fra følgende parameter:

 1. >UV Transmisjon (UVT) (%) – ved 1 cm eller 5 cm
 2. >UV Intensitet (I), målt i milliwatt pr cm2 (mW/cm2)
 3. >Eksponeringstid (t) (seconds) – tiden vannet blir bestrålt

3 faktorer påvirker med andre ord dosen og alle er like viktige.

Sammenhengen mellom disse parameterne kan enkelt bli uttrykt gjennom følgende ligning:

UV dose = (I/UVT) x t

 

Det er videre viktig å ha forståelse for at sammenhengen mellom UV-Intensitet og UV-Dose er to ulike faktorer:

 

UV intensitet måler strålingen/ mengden av UV energi som blir lyst gjennom vannet som skal behandles, multiplisert med tiden vannet blir eksponert av denne UV strålingen/ energien. som gjennomstråler vannet. Dette gir UV dosen som bestemmer log reduksjonen av et patogen.

 

UV-dose er vanligvis gitt som enten "gjennomsnittlig" dose eller Reduksjon Equivalent Dose (RED). Den gjennomsnittlige dosen innebærer at noe av det vannet som blir behandlet vil få en høyere dose og noe av vannet vil få mindre dose. Hvis noe av vannet mottar mindre enn den foreskrevne dosen, vil det ikke oppnås en foreskrevet loggreduksjon.

I praksis betyr det at for eksempel et krav mot 25 mJ/cm2 har en mye høyere gjennomsnittlig dose. Et anlegg som er godkjent i henhold til NVI og RED ivaretar en gjennomsnittlig dose som minimum gir foreskrevne dose i alle deler av et UV kammer. En kan ikke bruke RED uten at dette er biodosimetrisk testet hos 3. part. Egen biodosimetrisk testing i eget laboratorium er ikke godkjent som RED og er ikke tillatt å bruke i egen markedsføring uten denne 3. parts godkjenningen.

ET NVI GODKJENT ANLEGG ER GODKJENT INNENFOR DE OPPGITTE VERDIER SOM ER GITT I GODKJENNINGEN OG DERFOR OGSÅ I HENHOLD TIL DET SOM RED GIR UTTRYKK FOR

Vi mener at det er en trygghet for våre kunder at vi kan gi en bakgrunn i en praktisk langtidstesting i norske forhold gjennom 3. part (NIVA), hvor vi kan ha forhold i vannet der UVT i en kort periode over mange måneder kan ha noen sekunder med verdier ned mot 25 mJ/cm2, i deler av UV kammeret som har «dårligst» belysning. (pathline) Vi mener at beregninger med bakgrunn i RED er en teoretisk modell gitt i laboratorier som ikke gir denne sikkerheten.

For å gi en ytterligere trygghet for at alle deler i UV kammeret blir UV strålt med oppgitt doseverdi er det også svært viktig at kvartglasset som ligger mellom UV lampen og vannet hele tiden er maksimum ren. Dette får vi ved bruk av jevnlig rengjøring av kvartsglassene. Gjennom langtidstesting i norske forhold har SITA kommet frem til en spesiell Wiper Ring som gjør kvartsglassene 100% rene. Landbaserte anlegg har enkelte ganger store utfordringer med nettopp glass som tildekkes av for eksempel Humus. SITA SMP anlegg har automatisk rengjøring av kvartsglass som standard.

Ved beregning av dose er det noen produsenter av UV anlegg som må ta i bruk en speileffekt i UV kamrene for å oppnå riktig dose. SITA benytter ikke denne effekten i sine dose beregninger, da vi erfaringsmessig vet at denne speileffekten over tid blir redusert. Dette sikrer også at UV dosen over tid er stabil.

Publisert 01.03.2018 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


 • Algaefree
  28.05.2018
  Filtra as er forhandler av Algaefree, et produkt som hindrer at blåskjell og alger fester seg under båten. Algaefree kan brukes både i saltvann- og ferskvann. Metoden som brukes er ultralyd. Frekvensen som sendes ut skader ikke fisk.
 • Våre vannkjølere er oppgradert med ny design. Vannkjølerne kommer i fargene hvit, sølv og svart. I tillegg er det ny og forbedret måte for å sikre at våre vannkjølere gir en eksepsjonell hygienestandard.
 • Det er et økende miljøproblem at plast og mikroplast flyter ut i havet. Mikroplast er små plastpartikler i miljøet som har en størrelse på fra 5 millimeter ned til 1 μm.
 • x